درباره جامعه شناسی

تاریخچه

جامعه شناسی جدیدترین گروه آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک است. گام ھای ابتدایی تاسیس رشته جامعه شناسی در دانشگاه اراک از سال ١٣٩٣ برداشته شد. با جذب دو نفر ھیات علمی جامعه شناسی و یک نفر جمعیت شناسی موفق به اخذ مجوز دوره کارشناسی جامعه شناسی در مھرماه سال ١٤٠٠ از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری گردید. رشته جامعه شناسی در سال ١٨٨٠ میلادی برای اولین بار در جھان بعنوان یک رشته دانشگاھی شکل گرفت و تدریس این رشته در دانشگاه ھای اروپا شروع شد تا این که در سرتاسر جھان توسعه و گسترش پیدا کرد. بسیاری در ایران، رشته جامعه شناسی را به نام ابن خلدون می شناسند. از متقدمین جامعه شناسی جدید می توان از غلامحسین صدیقی، امیر حسین آریان پور و یحیی مھدوی نام برد. اینان جامعه شناسی اصولا اروپامحور(فرانسوی) را وارد ایران نمودند. جامعه شناسی در ایران با تدریس یک درس(جامعه شناسی آموزشی) در دانشسرای عالی در سال ١٣١٧ شروع شد. و سپس در سال ١٣٣٧ در دانشکده ادبیات دانشگاه تھران به عنوان رشته دانشگاھی تاسیس گردید، و در دیگر دانشگاه ھای کشور گسترش یافت. جامعه شناسی در صدد است که آگاھی ما را از ابعاد مختلف جامعه ھمچون سیاست،اقتصاد، فرھنگ، توسعه، دین، صنعت،آموزش، پزشکی، ورزش، شھر، روستا، جنگ،انقلاب، جرم وانحرافات، گروه ھا و طبقات اجتماعی، نابرابری و تبعیض،ارتباطات و رسانه، خانواده و جنسیت، تحولات جمعیتی، جھانی شدن و غیره افزایش، و ھمچنین چگونگی حل و فصل مسایل ناشی از آن را ارتقاء دھد. به این منظور دانشجویان ضمن آشنایی با حوزه ھای مختلف جامعه شناسی، رویکردھای نظری و روش ھای پژوھش را فرا خواھند گرفت که آنھا را در دستیابی به این اھداف به لحاظ معرفتی آماده می کند. آشنایی دانشجویان با روشھای تحقیق و نظریه ھای اجتماعی و حوزه ھای مختلف جامعه شناسی آنان را قادر میسازد تا با کارھای پژوھشی یا جذب شدن در سازمانھای مختلف به پژوھشھای آسیب شناختی مشغول شوند.