نام و نام خانوادگی

 full name

سیداحمد میرمحمدتبار  

 Seyed ahmad mirmohammad tabar

 مدرک تحصیلی

 Degree of education

 دکترای تخصصی جامعه شناسی

 PhD in Sociology

 پست الکترونیکی

           Email  

ahmadmirtabar@gmail.com 

  تلفن (داخلی)

Phone (Local) 

  -- 

 مرتبه علمی

Academic rank  

  استادیار

Assistant Professor  

 

 

برنامه آموزشی نیمسال اول 02-1401

ایام هفته
9/40- 8
11/40 -10
ناهار
و
نماز
15/40 -14
17/40 - 16
19/40 - 18
شنبه
 
 
 
 
 
یکشنبه
 
 
 
 
 
دوشنبه
 
   
 
 
سه شنبه
       
 
چهار شنبه