نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عناوین دروس رشته جامعه شناسی مقطع کارشناسی دانشگاه اراک

عناوین دروس رشته جامعه شناسی مقطع کارشناسی دانشگاه اراک

 

عناوین دروس رشته جامعه شناسی مقطع کارشناسی دانشگاه اراک

توضیحات

پیش نیاز

واحد

نام درس

شماره

الف  –دروس عمومی و معارف اسلامی (٢٢ واحد)

گذراندن ١٢واحد از بین دروس

اعلام شده در جدول دروس معارف   اسلامی اجباری است

 ١٢

دروس عمومی معارف

اسلامی

 

 ١

 

 

 ٣

فارسی

 ٢

 

 زبان پیش دانشگاھی

٣

 زبان خارجی

 ٣

 

 

١

 تربیت بدنی١

 ۴

 

 

١

 تربیت بدنی٢

 ۵

 

 

 ٢

 دانش خانواده

 ۶

 ب- دروس پایه (٣٩ واحد)

 

 

٣

 مبانی جامعه شناسی١

 ١

 

 مبانی جامعھ شناسی ١

٢

 مبانی جامعه شناسی٢

 ٢

 

 

٢

 مبانی جمعیت شناسی

 ٣

 

 

٢

 مبانی مردم شناسی

 ۴

 

 

٢

 مبانی فلسفه

 ۵

 

 

٣

 مبانی روان شناسی

 ۶

 

 

٢

تاریخ تفکر اجتماعی  در اسلام

 ٧

 

 

 ٢

مبانی تاریخ اجتماعی  ایران

 ٨

 

 ریاضیات پیش دانشگاھی

٣

 ریاضیات پایه

 ٩

 

 ریاضیات پایه

٢

 آمار مقدماتی

 ١٠

 

 آمار مقدماتی

٢

 آمار در علوم اجتماعی

 ١١

 

 زبان خارجی

٢

 زبان تخصصی١

 ١٢

 

 زبان تخصصی١

٢

 زبان تخصصی٢

 ١٣

 

 

٣

 اصول علم اقتصاد

 ١۴

 

 مبانی روان شناسی

٣

 روانشناسی اجتماعی

 ١۵

 

 مبانی جمعیت شناسی

٢

روش ھای مقدماتی  تحلیل جمعیت

 ١۶

 

 

 ٢

 اصول علم سیاست

 ١٧

پ  –دروس اصلی ( ٢١ واحد)  

 

 مبانی جامعه شناسی٢

٢

نظریه ھای جامعه  شناسی ١

 ١

 

 آمار در علوم اجتماعی

٣

 روش تحقیق نظری

 ٢

 

 آمار در علوم اجتماعی

٢

 روش تحقیق عملی

 ٣

 

نظریه ھای جامعه  شناسی٢

٢

 جامعه شناسی انقلاب

 ۴

 

نظریه ھای جامعه  شناسی٢

٢

 جامعه شناسی قشرھا

 ۵

 

نظریه ھای جامعه

٢

 جامعه شناسی جنگ

 ۶

 

 

 

 شناسی٢

 

 

 

 

نظریه ھای جامعه  شناسی٢

٣

بررسی مسائل اجتماعی  ایران

 ٧

 

نظریه ھای جامعه  شناسی١

٣

نظریھ ھای جامعه  شناسی ٢

 ٨

 

نظریه ھای جامعه  شناسی٢

٢

جامعه شناسی درادبیات  فارسی

 ٩

ج- دروس تخصصی (۴٣ واحد)

 

 مبانی جامعه شناسی٢

٣

 جامعه شناسی روستایی

 ١

 

 مبانی جامعه شناسی٢

٣

 جامعه شناسی شھری

 ٢

 

 مبانی جامعه شناسی٢

٣

جامعه شناسی سازمان  ھا

 ٣

 

 مبانی جامعه شناسی٢

٣

 جامعه شناسی صنعتی

 ۴

 

 مبانی جامعه شناسی٢

٢

 جامعه شناسی خانواده

 ۵

 

 مبانی جامعه شناسی٢

٢

 جامعه شناسی انحرافات

 ۶

 

 مبانی جامعه شناسی٢

٢

جامعه شناسی ارتباطات  جمعی

 ٧

 

 مبانی جامعه شناسی٢

٢

 جامعه شناسی توسعه

 ٨

 

 مبانی جامعه شناسی ٢و مبانی مردم شناسی

٢

جامعه شناسی ایلات  وعشایر

 ٩

 

 روش تحقیق نظری

٣

 تکنیک ھای خاص تحقیق

 ١٠

 

 روش تحقیق نظری

٣

کاربرد کامپیوتر در  علوم اجتماعی

 ١١

 

روشھای مقدماتی تحلیل  جمعیت

٢

 کاربرد جمعیت شناسی

 ١٢

 

 ترم آخر

۴

 کار تحقیقی

 ١٣

د- دروس اختیاری (٢١ واحد)

 

 مبانی جامعه شناسی٢

٣

 جامعه شناسی پزشکی

 ١

 

 مبانی جامعه شناسی٢

٣

جامعه شناسی کار و  مشاغل

 ٢

 

 مبانی جامعه شناسی٢

٢

 جامعه شناسی سیاسی

 ٣

 

 مبانی جامعه شناسی ٢وتاریخ تفکر اجتماعی  در اسلام

٣

جامعه شناسی کشور ھای  اسلامی

 ۴

 

نظریه ھای جامعه  شناسی٢

٢

 بررسی آثار صاحبنظران

 ۵

 

روش ھای مقدماتی  تحلیل جمعیت

٣

جمعیت شناسی اقتصادی  اجتماعی

 ۶

 

روش ھای مقدماتی  تحلیل جمعیت

٢

 جمعیت شناسی ایران

 ٧

 

 مبانی جامعه شناسی٢

٢

جامعه شناسی آموزش و  پرورش

 ٨

 

 اصول علم اقتصاد

٢

 اقتصاد ایران

 ٩

 

 اقتصاد ایران

٢

کلیات برنامه ریزی  اجتماعی

 ١٠

 

بررسی مسائل اجتماعی  ایران

٢

 نیاز ھای انسانی

 ١١

 

 مبانی جامعه شناسی٢

٢

 جامعه شناسی جھان سوم

 ١٢

 

تاریخ تفکر اجتماعی  در اسلام

٢

نھضت ھای اسلامی صد  ساله اخیر

 ١٣

 

 

٢

 محیط شناسی انسانی

 ١۴

 

 

٢

جغرافیای انسانی  ایران

 ١۵

 

 

٢

 کلیات حقوق

 ١۶

 

 مبانی مردم شناسی

٢

 انسان شناسی زیستی

 ١٧

 

 

٢

 مبانی تعاون

 ١٨

 

 مبانی جامعه شناسی ٢

٣

 تغییرات اجتماعی

 ١٩

 

 مبانی مردم شناسی

٢

 مردم شناسی ایران

 ٢٠

 

 مبانی مردم شناسی

٢

 مردم شناسی فرھنگی

 ٢١

 

 

٢

خدمات اجتماعی و  تعاون در اسلام

 ٢٢

 

 

٢

 پویایی گروھی

 ٢٣

 

 

٢

 مددکاری جامعه ای

 ٢۴

 

 

٢

سرپرستی و مشاوره در  خدمات اجتماعی

 ٢۵

 

 مبانی فلسفھ١

٢

 مبانی فلسفه١

 ٢۶

 

 

٢

انسان از دیدگاه اسلام  و سایر مکاتب

 ٢٧

 

 اصول علم اقتصاد وروش ھای مقدماتی  تحلیل جمعیت

٣

تکنیک ھای مقدماتی  برنامه ریزی

 ٢٨

 

 مبانی جامعه شناسی٢

٢

 جامعه شناسی جوانان

 ٢٩

 

 

٢

 ارزش ھای دفاع مقدس

 ٣٠

 

 

 جمع کل واحد ١٣٧